Životné poistenie

Životné poistenie funguje na tomto princípe: Ak nastane škodová udalosť, oprávneným osobám sa vyplatí poistné plnenie, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve. Škodovou udalosťou sa myslí smrť poistenca. Oprávnenými osobami sú osoby uvedené v poistnej zmluve alebo dediči.
Pri životnom poistení je potrebné určiť základné riziká, ktorými sú riziko smrti a riziko dožitia. Riziko smrti zhŕňa smrť, ktorá nastala úrazom, chorobou alebo starobou. Riziko dožitia predstavuje vytváranie dostatočnej finančnej rezervy do budúcnosti.

Poistením sa snažíme kryť tie správne riziká, zvoliť si adekvátnu poistnú sumu a platiť optimálne poistné.

Základné varianty životných poistení:

Rizikové poistenie pre prípad smrti – vzťahuje sa na prípad akéhokoľvek spôsobu smrti.

Dočasné poistenie pre prípad smrti – doba trvania je kratšie obdobie, obvykle 1 – 20 rokov.

Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia – najčastejšie poistenie, v ktorom sa spájajú dva druhy poistenia. V prípade smrti sa vyplatí poistná suma pozostalým, v prípade dožitia sa vyplatí poistná suma poistenému.

Druhy životného poistenia:

Na trhu exituje množštvo životných poistení, ktoré ponúkajú jednolivé poisťovne: rizikové, kapitálové, flexibilné, investičné, dôchodkové. Bližšie sa pozrieme na prvé dva.

RIZIKOVÉ – neobsahuje sporiacu zložku, v prípade ukončenia poistnej zmluvy sa nevypláca žiadne poistné plnenie, poistná suma je vyplatená v prípade smrti klienta.

KAPITÁLOVÉ – zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Je to forma poistenia, ktorá ponúka zhodnocovanie finančných prostriedkov.

 

Pridaj komentár

TOPlist