Zdravotné poistenie

Zdravotným poistením rozumieme:

povinné verejné zdravotné poistenie a dobrovoľné verejné zdravotné poistenie – poistencom sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

individuálne zdravotné poistenie – poistencom sa poskytuje zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve.

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, v prípade fyzickej osoby s trvalým pobytom na území SR. Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie vzniká dňom prihlásenia sa do zdravotnej poisťovne. Poistenec je povinný podať prihlášku do poisťovne do 8 dní od vzniku skutočnosti podmieňujúcej vznik zdravotného poistenia.

Platiteľ poistného je:

  • zamestnanec
  • samostatne zárobkovo činná osoba
  • zamestnávateľ
  • štát

Poistenec, ktorý nie je zamestnancom alebo SZČO, je povinný platiť poistné, ak má príjem podliehajúci dani z príjmov vyšší ako minimálna mzda.

Poistné je povinná platiť taktiež osoba, ktorá nie je zamestnancom, SZČO alebo osobou, za ktorú platí poistné štát, a je verejne zdravotne poistená.

Vymeriavacím základom zamestnanca je jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období:

  • príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb,
  • príjem nepodliehajúci dani z príjmov fyzických osôb preto, že tak ustanovujú osobitné predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia,
  • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, ktorý nie je štatutárnym orgánom a nie je členom štatutárneho orgánu a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Vymeriavací základ SZČO je vo výške podielu:

základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu okrem vyňatých príjmov, dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie a 2,14.

Poistné sa platí preddavkami na poistné. Zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného. V každom kalendárnom mesiaci je platiteľ poistného povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet príslušnej zdravotnej poisťovne.

 

Pridaj komentár

TOPlist