Poistná zmluva v investičnom životnom poistení

Poistná zmluva je písomný dokument vyjadrujúci konkrétne záväzné zmluvné podmienky medzi poistencom a poisťovňou. Pred podpisom poistnej zmluvy si skontrolujte všetky uvedené údaje a celú zmluvu si pozorne prečítajte. Skontrolovať je potrebné nielen Vaše osobné údaje, ale tiež všetky náležitosti, na ktorých ste sa s poisťovňou (jej agentom) dohodli.

Podstatný je aj zoznam chorôb a úrazov, na ktoré sa Vaše poistenie vzťahuje. Môže sa totiž stať, že Vás postihne choroba neuvedená na zozname. V takomto prípade nárok na poistné plnenie strácate. Ak zistíte nezrovnalosti až v prípade vzniku poistnej udalosti, môže sa stať že napriek pravidelne platenému poisteniu sa budete náhrady škody domáhať zbytočne. Čo sa týka sporiacej časti, Vaše peniaze budú investované do rôznych fondov. Po konzultácií s agentom si môžete vybrať tie, ktoré budú pre Vás najvýhodnejšie a počas trvania zmluvy môžete tieto fondy meniť.

 

Dôležité pojmy

Poistenec – osoba, ktorá má na základe uzatvorenej poistnej zmluvy právo na plnenie pri vzniku poistnej udalosti.

Poistná doba – obdobie poistenia, ktoré je stanovené v poistnej zmluve.

Poistná suma – čiastka určená v poistnej zmluvy, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistnú náhradu v prípade vzniku poistnej udalosti.

Poistné – suma, ktorú je potrebné uhradiť v stanovenom časovom intervale (mesačne, polročne, ročne) za poskytnutie poistnej služby.

Poistná udalosť – udalosť, ktorá je definovaná v poistných podmienkach a vznikla poistenej osobe. Jej vznikom nastáva nárok na poistné plnenie. V prípade životného poistenia môže ísť napríklad o úraz, chorobu, trvalé následky v dôsledku úrazu alebo choroby, liečebné náklady v dôsledku úrazu alebo choroby, trvalú invaliditu či smrť/dožitie poisteného.

Načo si dať pozor pri podpise poistnej zmluvy

Pri riešení podmienok zmluvy s poisťovacím agentom si nechajte vysvetliť podrobne všetky pojmy. Musíte chápať význam slov poistné, poistná suma, poistná udalosť, poistná doba a obdobie či poistné krytie. Pri každom druhu poistenia, respektíve pripoistenia, ktoré si zvolíte, musí byť uvedená poistná suma, poistné, začiatok a koniec poistenia. Keďže investičné životné poistenie je kombináciou poistky a sporenia, treba pri dohodovaní poistnej doby uvažovať logicky. Ak máte v čase uzatvárania zmluvy napríklad 40 rokov a poistná doba bude určená na 60 rokov, je otázne, či si nasporené peniaze budete užívať na dôchodku. V zmluve musia byť uvedené aj fondy, do ktorých sú Vaše peniaze investované a v akom pomere. Máte možnosť si tiež vybrať osoby, ktorým budú Vaše našetrené peniaze vyplatené v prípade Vašej smrti.

 

Pridaj komentár

TOPlist