Poistenie charakteristika

Klient poistením chráni seba, svojich blízkych, svoj majetok, svoje záujmy. Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy. V nej musia byť dohodnuté základné skutočnosti, ktorými sú: poistná suma, poistná udalosť, doba trvania poistenia, výška poistného.

Základné princípy poistenia:

  • solidárnosť – všetci účastníci poistného vzťahu platia poistné, a tým vytvárajú poistno-technické rezervy
  • podmienená návratnosť – poistná suma bude vyplatená len v prípade vzniku poistnej udalosti
  • neekvivalentnosť – znamená, že poistné náhrady môžu byť vyššie alebo nižšie ako poistné

Základné funkcie poistenia:

  • primárna funkcia – transfér rizika na poisťovňu
  • akumulačno-redistribučná – tvorba rezerv z prijatého poistného a výplata poistných náhrad v prípade vzniku poistnej udalosti
  • kontrolná – prebieha počas celého poistenia
  • stimulačná – spočíva v motivácii klienta chrániť svoje záujmy uzatvorením poistenia
 

Pridaj komentár

TOPlist