Neživotné poistenie

V rámci neživotného poistenia rozlišujeme tieto kategórie:

 • poistenie majetku
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • cestovné poistenie
 • poistenie osôb

Je to poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktoré vlastní záujemca o poistenie. Zahrňa napríklad poistenie motorových vozidiel, taktiež poistenie nehnuteľností, alebo zariadenia domácností.

Poistenie auta:

 • povinné zmluvné poistenie – je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Jeho povinnosť je zákonom stanovená. Poskytuje ochranu v prípade spôsobenia škody na zdraví alebo na majetku.
 • havarijné poistenie – zabezpečuje náhradu škody nie len v prípade nehody, ale aj živelnej pohromy či krádeži.
 • poistenie finančnej straty – zabezpečuje úhradu rozdielu medzi všeobecnou hodnotou vozidla a obstarávacou cenu.

 

Zahŕňa tieto riziká:

 • požiar a výbuch, úder blesku
 • zemetrasenie, víchrica alebo krupobitie
 • zrútenie lietadla, zosuv pôdy, zrútenie lavíny, pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • voda z vodovodného zariadenia
 • úmyselné poškodenie alebo zničenie

Poistenie zodpovednosti za škodu:

 • spôsobenú zamestnancom pri výkone povolania – chráni pred neúmyselnou škodou a škodou spôsobenou z nedbanlivosti
 • v bežnom občianskom živote – vzťahuje sa na škody spôsobené vami, vašimi deťmi, alebo zvieratami na majetku alebo zdraví iných
 • spôsobenú prevádzkou podniku – škoda môže byť spôsobená vecná alebo na živote. Poistné plnenie dostáva poškodený

Cestovné poistenie:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • poistenie úrazu
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie stornovacích poplatkov
 • poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 

Pridaj komentár

TOPlist