Eskontný úver

Eskontný úver patrí medzi zmenkové úvery. Banka odkúpi zmenku od majiteľa pred lehotou splatnosti zmenky, pričom zráža úrok. Úver sa poskytuje vo výške menovitej hodnoty zmenky. Úrok vzniká medzi dňom eskontu zmenky a dátumom jej splatnosti.

Banka poskytuje tento druh úveru na základe žiadosti klienta. Eskontuje zmenku od pôvodného majiteľa, prípadne od majiteľa, ktorý získal zmenku na základe kúpnej dohody.

Posudzuje sa bonita osôb podpísaných na zmenke a v akej miere zmenka zodpovedá požiadavkám banky. Banka sa po odkúpení zmenky stáva jej majiteľom. V deň splatnosti ju predkladá zmenkovému dlžníkovi na uhradenie.

Druhy eskontných úverov:

  • jednorazový eskontný úver – v tomto prípade klient predkladá banke zoznam zmeniek, ktoré sa majú eskontovať, ide o jednotlivý obchod,
  • zmenkové obligo – klientovi je stanovený úverový limit, do ktorého výšky sa bude zmenka odkupovať.

 

 

Pridaj komentár

TOPlist