Category Archives: Poistenie

Životné poistenie

Životné poistenie funguje na tomto princípe: Ak nastane škodová udalosť, oprávneným osobám sa vyplatí poistné plnenie, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve. Škodovou udalosťou sa myslí smrť poistenca. Oprávnenými osobami sú osoby uvedené v poistnej zmluve alebo dediči.

 

Neživotné poistenie

V rámci neživotného poistenia rozlišujeme tieto kategórie:

 

Dôchodkové poistenie

Zabezpečuje príjem v starobe, v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenaca a v prípade úmrtia.

 

Zdravotné poistenie

Zdravotným poistením rozumieme:

povinné verejné zdravotné poistenie a dobrovoľné verejné zdravotné poistenie – poistencom sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

 

Poistenie charakteristika

Klient poistením chráni seba, svojich blízkych, svoj majetok, svoje záujmy. Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy. V nej musia byť dohodnuté základné skutočnosti, ktorými sú: poistná suma, poistná udalosť, doba trvania poistenia, výška poistného.

 
« 1 2
TOPlist