Akceptačný a avalový úver

Akceptačný a avalový úver zaraďujeme medzi zmenkové úvery, teda banka poskytuje úver na základe zmenky.

Akceptačný úver

Považuje sa za základnú formu zmenkového úveru. Banka neposkytuje úver, ale akceptuje zmenku na žiadosť svojho klienta, ktorú na ňu vystavil klient alebo tretia osoba. V zmluve je potrebné vopred dohodnúť lehotu splatnosti a sumu, na ktorú je zmenka vystavená. Banka v tomto prípade poskytuje svoje dobré meno ako záruku, že dlžník zmenku zaplatí.

 

Avalový úver

V prípade, že sa dlžník dostane do finančnej tiesne, banka sa zaručuje uhradiť za svojho klienta záväzok voči tretej osobe. Banka predstavuje ručiteľa svojho klienta. Tým, že zmenka obsahuje potvrdenie ručenia od banky, stáva sa bonitnejšou a lepšie obchodovateľnou.
Najrozšírenejším typom zmenkového úveru je eskontný úver. V tomto prípade banka odkúpi zmenku od jej majiteľa pred lehotou splatnosti, pričom zráža úrok. Úver sa poskytne vo výške menovitej hodnoty zmenky.

 

Pridaj komentár

TOPlist